برچسب : پیانو چه ویژگیهایی دارد؟

اثرات پیانو بر مغز پیانیست
هنری

اثرات پیانو بر ویژگی های فردی

پیانو یکی از بهترین و معروف ترین سازها است که دارای صفحه کلید بوده و نواختن با آن باعث احساس آرامش در انسان می شود.پیانو یک نوع ساز کامل است و با نام مادر سازها شناخته می شود.