برچسب : راه های داشتن لثه سالم

لثه های سالم
اخبار پزشکی

راه های سالم نگه داشتن لثه

بیشتر افراد نگهداری و حفاظت از دندان را تنها در گروی مسواک زدن می‌دانند و هیچ اقدام دیگری برای سالم ماندن این عضو مهم بدن انجام نمی دهند.