برچسب : چگونه از پیشرفت سرطان روده جلوگیری کنیم؟

کاهش پیشروی سرطان روده
تازه های علمی

کاهش روند پیشرفت سرطان روده با پروتئین تغییریافته

مطالعات اخیر حاکی از آن است که پروتئین تغییریافته در کاهش پیشروی عارضه التهاب روده و سرطان روده بصورت قابل توجهی تاثیر گذار است.