برچسب : جرم دندان

سلامت دهان و دندان
سلامتی

سلامت دهان و دندان

به منظور جلوگیری از آسیب به مینای دندان از بعضی راه های موثر می توان بهره برد. برخی مواد غذایی مفید سلامت و بهداشت دهان و دندان را تضمین می کنند.