برچسب : اختلال شخصیت دوری گزین

شخصیت دوری گزین و مشکلات آن
اجتماعی

اختلال شخصیت اجتنابی و راه درمان آن

خجالتی و آرام بودن در بعضی افراد مشاهده می شود ولی ممکن است مرز هنجار در خجالتی یا کم رو بودن در هم بشکند و اختلال شخصیت اجتنابی یا دوری گزین در فرد شکل بگیرد.