برچسب : زنان معتاد

اثرات ویرانگر اعتیاد در بانوان
اجتماعی

اعتیاد در زنان

اعتیاد به یک بلای خانمان سوز و ویرانگر معروف است و هیچ کس از اثرات زیان بار آن در امان نیست. آمار بدست آمده از نتایج مطالعات اخیر حاکی از این است که آمار ابتلای زنان به اعتیاد در چند سال اخیر سیر صعودی داشته است.