برچسب : وزارت بهداشت

موتوراصلی
اجتماعی

آموزش:موتوراصلی سلامت

با آموزش صحیح و فرهنگ سازی اصولی به مردم می توان از شیوع بیماری ها در جامعه جلوگیری کرد

وضعیت روانشناسی بالینی در کنکور 96 چیست؟
اخبار

روان شناسی بالینی در آزمون سراسری 96

با اینکه به ثبت نام در آزمون سراسری 96 نزدیک هستیم اما ابهاماتی درمورد رشته روانشناسی بالینی و دیگر رشته هایی مورد بحث وزارت بهداشت و وزارت علوم شنیده می شود.