برچسب : اعتماد به نفس

شکست خوردن و موفق شدن

با شکست مواجه شوید و مسیر پیروزی را پی ریزی کنید.

در هر زمینه ای شکست وجود دارد. زمینه های درسی، عاطفی و حتی کاری از بزرگترین دسته ها هستند، اما اینها نشاندهنده پایان دنیا نیست، همیشه زمان برای جبران وجود دارد،

زبان بدن مخاطب
اجتماعی

حقیقت را از زبان بدن مخاطبتان بفهمید!

توجه کردن به وضعیت قرارگیری دست ها، موقعیت پاها و همین طور چهره طرف مقابل، می تواند نقش مهمی در تعیین برنده یا بازنده این جلسه ایفا کند.

تقویت اعتماد به نفس در کودکان
اجتماعی

تقویت اعتماد به نفس کودکان با آموختن شکست به آنها!

همه ما انسان ها در زندگی نیاز به یاد گرفتن برخی مهارت ها داریم که از جمله آنها میتوان به شکست ، صبر ، نا امیدی و ... اشاره کرد