برچسب : میکروب

میکروب هایی برای سلامتی بدن
علمی

میکروب هایی که برای سلامتی شما مفید هستند را بشناسید.

در باور عموم میکروب ها به عنوان ارگانیسم هایی مضر و عامل بیماری هستند که می توانند سلامت انسان را تهدید کرده یا باعث فساد مواد غذایی شوند. اما کمی توجه به مواد خوراکی که مصرف می کنیم، می فهمیم که که این میکروارگانیسم ها تا چه اندازه در سلامت ما نقش دارند.